Uw winkelwagentje
Snelle levering
Veilige betaalmethodes

De oudste familiebrouwerij van België

Disclaimer

Privacy Policy

Algemeen

Privacy respecteren, dat vinden wij, Brouwerij Roman NV, met maatschappelijke zetel gelegen te 9700 Oudenaarde, Hauwaart 105 en met ondernemingsnummer 0400.244.665, belangrijk. Deze Privacy Policy verschaft je dan ook meer informatie over de types persoonlijke gegevens die we verzamelen wanneer je onze website, www.roman.be, bezoekt. Wij  verzoeken jou dan ook om deze Privacy Policy door te nemen.

 

Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van jouw gebruik van onze website. Voor onze privacy praktijken met betrekking tot onze dienstverlening verwijzen wij naar de overeenkomst die u met ons heeft gesloten.

 

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van jouw persoonsgegevens of je wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan contact op te nemen met ons:

 

Per e-mail naar: (privacy@roman.be)Per post naar: Roman NV, Hauwaart 105, 9700 Oudenaarde

 

Hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken en verzamelen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

 

Bij het bezoeken van de website en voor de meeste functies verzamelen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 Contactgegevens: Indien je gebruik maakt van ons contactformulier ‘contacteer Brouwerij Roman’ of via ons contactformulier ‘plan je bezoek’ vragen wij jou om ons jouw naam, voornaam, postcode/woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres te verstrekken. Alsook de persoonsgegevens die je zelf invult in het vrije vak ‘Mijn vraag’. Gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie of bankrekeningnummers in te vullen. Dit is informatie die rechtstreeks door jou aan ons wordt verstrekt.Gebruiksinformatie: Wij verwerken persoonsgegevens betreffende jouw gebruik van onze website: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende het tijdstip en de datum van jouw bezoek, frequentie en patroon van jouw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van onze website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot jou als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze Privacy Policy. Deze informatie wordt automatisch verzameld door jouw gebruik van de website.

 

De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden, en zullen voor geen andere doeleinden worden gebruikt:

Indien je gebruik maakt van het contactformulier op onze website, dan gebruiken wij jouw persoonsgegevens om te kunnen antwoorden op jouw vraag, via e-mail, dan wel via telefoon. Jouw e-mailadres zal ook worden opgenomen in onze database voor het versturen van toekomstige nieuwsbrieven en het verstrekken van informatie betreffende evenementen, seminaries e.d.m.Wij verwerken jouw persoonsgegevens met als doel het supporteren van de website en om jouw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, (performance), vermogen, en gezondheid van onze website.Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals het instellen van en het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig. Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.

 

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen via ons contactformulier ‘contacteer Brouwerij Roman’, alsook de gebruiksinformatie die wij aggregeren uit het gebruik van onze website, op basis van de rechtsgrond “gerechtvaardigd belang”. Zo hebben wij een gerechtvaardigd belang om te antwoorden op de door u gestelde vragen of te reageren op de door u geformuleerde opmerkingen. De gebruikersinformatie wordt gebruikt om de website ervaring van onze gebruikers zo aangenaam en veilig mogelijk te maken. In elk geval streven wij naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy.

 

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen via ons contactformulier ‘Plan je bezoek’ op basis van de rechtsgrond “noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst”. Zo hebben wij deze contactgegevens van jou nodig teneinde jouw bezoek te kunnen plannen en voor onze klantenadministratie.

 

Indien de juridische basis voor de verwerking van jouw persoonsgegevens “gerechtvaardigd belang” is, heb je het recht om jou te verzetten tegen deze verwerking zoals uiteengezet in artikel 4.2.(f) van deze Privacy Policy.

 

Bijhouden van jouw persoonsgegevens en verwijdering ervan

3.1.Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bijhouden dan noodzakelijk om het specifieke doeleinden te bereiken. De bewaartermijn kan aldus per doeleinde verschillend zijn.

De contactgegevens die wij ontvangen wanneer je gebruik maakt van ons contactformulier ‘contacteer Brouwerij Roman’ en je gebruiksinformatie zullen nooit langer dan 48 maanden worden bewaard.De contactgegevens die wij ontvangen wanneer je gebruik maakt van ons contactformulier ‘Plan je bezoek’ zullen worden bewaard tot minimaal 7 jaar nadat jouw bezoek heeft plaatsgehad.

3.2.Wij zijn gerechtigd om jouw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

 

Jouw rechten als betrokkene

Dit artikel bevat een overzicht van de belangrijkste rechten die je overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming kan uitoefenen m.b.t. onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor jou samen te vatten.

 

Indien je één van jouw rechten wenst uit te oefenen, stuur je ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1 van deze Privacy Policy. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van jouw verzoek, op jouw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan jouw verzoek, zullen wij je daarvan in kennis stellen.

 

Recht op inzage

In het geval dat wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je recht op toegang tot jouw persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy.

Je hebt het recht van ons een kopie te ontvangen van jouw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar word je kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer je om meerdere kopies verzoekt.

Recht op verbetering

Als de persoonsgegevens die wij over jou bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heb je het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken - rekening houdend met de doeleinden van de verwerking - te voltooien.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid

Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is,heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing van jouw persoonsgegevens te verkrijgen:

De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;Je jouw toestemming intrekt waarop de verwerking berust, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;Jouw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;Wissing van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is, Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:

Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;De verwerking is onrechtmatig en je verzet je tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;Wij hebben jouw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar je hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van jou.

Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:

Met jouw toestemming;Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,Om redenen van openbaar belang.

Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd.

Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens / dataportabiliteit

Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens berust op jouw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heb je het recht om jouw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Je hebt ook het recht om jouw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

Recht van bezwaar

Je hebt te allen tijde het recht om - vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen - bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heeft u het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien je van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. Je kan dit doen in de EU-lidstaat van jouw gewone verblijfplaats, van de plaats waar je werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (contact@apd-gba.be),https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

 

 

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen. Onze website maakt evenwel gebruik van sociale media plugins die het mogelijk maken jou te linken naar onze sociale media kanalen of die jou in staat stellen om content te delen op jouw sociale media kanalen. Deze sociale media kanalen zijn (Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter). Indien je op dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel.

 

Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners jouw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Ter uwe informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen): (a) Facebook: http://facebook.com/about/privacy;

(b) Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;

(c) LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy;

(d) Twitter: http://twitter.com/privacy.

 

Doorgifte van persoonsgegevens

Er gebeurt geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie daarover, verwijzen wij u door naar onze cookie policy: http://www.roman.be/nl/privacy-en-cookie-policy

 

Aanpassingen aan de Privacy Policy

Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze Privacy Policy. De meest recente versie van de Privacy Policy kan altijd geconsulteerd worden op de website.

Cookie Policy

Wie we zijn

Wij, Brouwerij Roman NV, met maatschappelijke zetel gelegen te 9700 Oudenaarde, Hauwaart 105 en met ondernemingsnummer 0400.244.665, worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website.

 

Onze website maakt gebruik van “cookies”. Deze cookie policy heeft als doel om jou informatie te verschaffen omtrent de verschillende types cookies, welke cookies wij gebruiken en welke cookies derde partijen gebruiken en hoe je cookies kan beheren en blokkeren.

 

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze cookie policy of de verwerking van jouw persoonsgegevens of je wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan contact op te nemen met ons:

(a)Per e-mail: naar privacy@roman.be(b)Per post: naar Brouwerij Roman tav marketingafdeling, Hauwaart 105, 9700 Oudenaarde).

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes data, waarvan de website aan de browser vraagt om die op te slagen op jouw computer, laptop of mobile toestel wanneer je de website of bepaalde pagina’s bezoekt. De cookie laat de website toe om uw handelingen of voorkeuren te “onthouden” en toe te passen bij navolgende bezoeken.

 

Cookies bevatten meestal de naam van de website waarvan de cookie afkomstig is, hoe lang de cookie wordt opgeslagen, en een uniek nummer dat willekeurig gegenereerd wordt.

 

Cookies kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën:

Permanente cookies vs. sessie cookies: permanente cookies blijven op uw computer, laptop of mobiel toestel opgeslagen en helpen ons u te identificeren. Sessie cookies daarentegen worden op het einde van elke sessie verwijderd.Eigen cookies vs. derde partijen cookies: eigen cookies zijn cookies die door onze website zelf gegeneerd worden. Derde partijen cookies zijn cookies die gecreëerd en opgeslagen worden door onze (sociale media) partners.Onderscheid naar noodzakelijkheid en functionaliteit:

Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn vereist voor de goede werking van onze website. Dit zijn, bijvoorbeeld, cookies die je toelaten om in te loggen;Analytische cookies of werkingscookies: deze cookies laten ons toe om het webverkeer te analyseren, om het aantal users van de website te analyseren en om te analyseren hoe gebruikers doorheen onze website navigeren;Functionele cookies: deze cookies herinneren de keuzes die je maakt op de website, bv: jouw taalvoorkeur, en leiden tot een verbetering van jouw user-experience;Targeting cookies: deze cookies tonen de pagina’s die je bezocht hebt en de links die je gevolgd hebt, en worden gebruikt om, bv: advertenties, relevanter te maken.

Cookies zullen niet altijd persoonsgegevens bevatten, maar het kan wel zijn dat dergelijke cookies informatie bevatten waardoor u identificeerbaar bent. Onze Privacy Policy is dan ook van toepassing in die mate dat een cookie kan beschouwd worden als een persoonsgegeven.

Cookies die wij gebruiken (eigen cookies)

Wij gebruiken de volgende cookies voor de volgende doeleinden:

(a)Identificatie: wij gebruiken cookies die u identificeren als u de website bezoekt en die onthouden welke pagina’s u bezoekt: (IDE, google analytics _GA);(b)Voorkeur: wij gebruiken cookies om informatie op te slagen in verband met uw voorkeuren. De volgende cookies worden hiervoor gebruikt (language);(c)Cookie toestemming: wij gebruiken cookies om bij te houden of u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies. De volgende cookies worden hiervoor gebruikt (javascript: has_JS).Cookies die gebruikt worden door onze partners (derde partij cookies)

Onze website maakt gebruik van een aantal sociale media plugins. Het kan zijn dat deze derde partijen gebruik maken van cookies. Wij maken gebruik van de volgende sociale mediakanalen: (Facebook, Instagram, LinkedIn, en Twitter). Wij verwijzen naar het cookie-beleid van dergelijke derde partijen:

(a)Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/;

Instagram: https://www.instagram.com/legal/cookies/;LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy;Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies.

Beheren en blokkeren van cookies

Je kan te allen tijde cookies blokkeren of het gebruik van cookies beheren door gebruik te maken van de settings in jouw browsers. Het blokkeren van cookies kan er wel toe leiden dat jouw user-experience wordt aangetast doordat u uw voorkeuren elke keer zal moeten aangeven.

 

Voor meer informatie met betrekking tot het beheren of blokkeren van cookies, verwijzen wij naar de ter beschikking gestelde pagina’s van de verschillende webbrowsers:

(a)https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari);https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer... (Internet Explorer);https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-... (Firefox);http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge);of bezoek, http://aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/.

 

Aanpassingen aan de Cookie Policy

Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze Cookie Policy. De meest recente versie van de Cookie Policy kan altijd geconsulteerd worden op de website.